ONESTEP EDUCATION

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих іноземних фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють методологією й інструментальним апаратом в управлінській, навчальній, експертно-консалтинговій сферах.

Підготовка іноземних фахівців, які отримали освіту за кордоном та набули знання, уміння, навички з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в галузі управління та адміністрування.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, спрямований на розв’язання проблем професійної діяльності та розробку рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері управління та адміністрування, дослідження із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти:

 • Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • Кваліфікація в дипломі – фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Застосовувати знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики держави;
 • Розуміння законів і категорій економічної науки, закономірностей функціонування і розвитку економічних систем, сутності ринкової економіки, способів і методів ефективного використання обмежених економічних ресурсів і проблем в умовах функціонування ринкової економіки;
 • Проводити дослідження з використанням теоретичних та прикладних досягнень в сфері підприємництва;
 • Проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій діяльності;
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;
 • Приймати управлінські рішення та нести відповідальність за їх реалізацію;
 • Розуміти основи сучасної світової економічної системи та структури, та їх впливу на структуру й динаміку зовнішньої політики держав;
 • Застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;
 • Здійснення оцінювання ризиків діяльності підприємств;
 • Використання основних категорій науки управління як системи наукових підходів до керівництва організаціями або їх підрозділами з урахуванням факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, функцій управління, процесів розробки та прийняття управлінських рішень, методів використання базових інструментів управління підприємством;
 • Передбачати зміни зовнішнього і внутрішнього середовища фінансового планування об’єкта і пристосувати до них процес його функціонування;
 • Застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності;
 • Впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства;
 • Здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
 • Формування ефективної системи моніторингу і контролю за діяльністю підприємства у сучасному бізнес-середовищі;
 • Проводити аналіз фінансових та нефінансових даних для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень;
 • Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу;
 • Визначати, аналізувати проблеми діяльності підприємства та розробляти заходи щодо їх вирішення;
 • Оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних і біржових структурах, та робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень;
 • Управляти суб’єктами господарювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з метою забезпечення їх ефективності.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кородом в Украиїну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • економіста в іноземних компаніях;
 • торгівельного представника;
 • агента з комерційних послуг;
 • дилера й брокера з фінансових операцій, із купівлі-продажу товарів;
 • керівника підрозділів у комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі, фондових біржах.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні фахівець підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • фінансовою діяльністю: фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, капіталовкладення в цінні папери, управління фінансовими ринками, фінансові консультації та ін.;
 • кредитними й розрахунковими операціями між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб’єктами господарської діяльності;
 • оптовою і роздрібною торгівлею;
 • спільною підприємницькою діяльністю;
 • керуванням підприємствами;
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • економічними розрахунками й прогнозуванням;
 • державним управлінням;
 • дослідженням й аналізом ринків;
 • наданням послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

2100$
2100$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved