ONESTEP EDUCATION

Менеджмент

Менеджмент

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих іноземних фахівців,  які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективного функціонування підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності на національному й міжнародному ринках.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, грунтується на фундаментальній управлінській та загальноекономічній освіті, пропонує комплексний підхід до адміністрування підприємницької діяльності малих та середніх підприємств, орієнтований на використання сучасних інформаційних технологій.

Програма передбачає надання знань та навичок: теоретичні та методичні положення, організаційні та практичні інструменти управління всіма сферами функціонування економічних суб’єктів різного розміру та різноманітних організаційно- правових форм та видів діяльності.

 

Фахівці після навчання за кордоном у сфері менеджменту, здатні застосовувати набуті знання, уміння, навички для вирішення типових задач діяльності фахівця в галузі управління та адміністрування.

Професійна підготовка іноземних студентів з менеджменту, які отримали освіту за кордоном, містить набір професійно-орієнтованих дисциплін з управління матеріальними, фінансовими, людськими ресурсами підприємств, маркетинговою діяльністю, економіко- математичного моделювання, базової правничої та поглибленої мовної підготовки.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Менеджмент» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти: Бакалавр з менеджменту та адміністрування.

Кваліфікація в дипломі – фахівець з менеджменту та адміністрування.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні завдання в управлінській професійній діяльності, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту;
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;
 • Забезпечувати реалізацію функцій та принципів менеджменту на підприємствах;
 • Застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;
 • Досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці та формувати на цій основі стратегію розвитку підприємства;
 • Розуміти економічні та правові основи функціонування організації, визначати потреби та напрями раціонального використання ресурсів організації;
 • Обґрунтовувати управлінські рішення, забезпечувати їх правомочність та здійснювати ефективний контроль за їх виконанням;
 • Формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснювати набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та оплати;
 • Обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту;
 • Використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань в сфері управління підприємствами та організаціями;
 • Володіти методичним інструментарієм менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації;
 • Досліджувати економічні явища та процеси на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку підприємств та організацій з урахуванням причинно- наслідкових та просторово-часових зв’язків;
 • Обирати оптимальні варіанти співпраці з суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та непрямої дії, встановлювати та підтримувати ділові й ефективні взаємовідносини з іншими організаціями;
 • Оцінювати економічний потенціал та динаміку розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; проводити моніторинг основних конкурентів організації;
 • Оцінювати результати фінансово-економічної діяльності;
 • Розробляти бізнес-плани створення та стратегічних планів розвитку організацій, напрямів діяльності, продукції;
 • Розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності, інвестиційно- інноваційні проекти;
 • Контролювати виробничі процеси та обсяги виробництва продукції;
 • Контролювати дотримання національних та міжнародних стандартів якості виробництва продукції;
 • Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів функціонування економічних суб’єктів у конкретних ситуаціях.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордоном в Украиїну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • менеджера з адміністративної роботи;
 • менеджера з логістики;
 • менеджера з маркетингу;
 • менеджера з персоналу;
 • менеджера з постачання;
 • менеджера із зв’язків з громадськістю;
 • менеджера із зовнішньоекономічної діяльності;
 • фахівця з управління проектами;
 • фахівця з економічних питань.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні фахівець може працювати у сферах:

 • операційного менеджменту;
 • продажу та маркетингу;
 • управління бізнес-процесами та персоналом.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

2100$
2100$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved