ONESTEP EDUCATION

Економіка

Економіка

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності.

Потреба в економістах визначається в організаціях і установах різного типу, де необхідно здійснювати планування, розрахунок і витрати коштів, аналіз результатів роботи діяльності та пропонувати шляхи вирішення проблемних ситуацій.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, ґрунтується на інтеграції знань з мікро- та макроекономіки, маркетингу, фінансів, економічного аналізу, статистики, інформаційних технологій. 

 

У сучасних умовах державотворення відбувається реформування теоретичних і практичних компетентностей щодо розвитку економічних відносин на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях.
Значну роль у структурі ринкових відносин відіграє економіка як важливий інструмент формування ВВП і реалізації державної економічної політики.

Держава використовує економічну систему як інструмент реалізації своїх соціально-економічних функцій, адже вона відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплюючи всі сфери та ланки економіки.

Потреба часу зумовлює необхідність у розвитку високого
влади, державних та фінансових установах, у пенсійних фондах, страхових фондах, кредитних спілках, розрахункових центрах, управліннях інкасації, комерційних банках, у сфері бізнесу, державних органах, інвестиційних компаніях.

Для роботи у сфері економіки вже недостатньо знати систему національної економіки, але й світову систему економіки. 

Це пояснюється тим, що до реформування економічних процесів звернена увага без перебільшення всього суспільства, тому потреба часу зумовлює необхідність у розвитку високого професіоналізму фахівців з економіки здатних працювати в нових реформованих умовах.

Фахівці після навчання за кордоном за напрямком «Економіка», здатні застосовувати набуті знання і навички з економічних процесів та закономірностей функціонування і розвитку економіки, стратегії підприємств, потенціалу та їх розвитку.

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи економічної служби підприємства різних форм власності, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких іноземний студент, який приїхав на навчання за кордоном, визначає професійну та наукову кар’єру.

В основі професійної діяльності сучасного економіста:

 • навички аналізування тенденцій та перспективи розвитку економічної системи на рівні територіальних одиниць, регіону та держави загалом;
 • планування, розрахунок ефективності та визначення доцільності інвестиційних проектів на всіх рівнях, обґрунтування напрямів розвитку інвестиційного клімату, як чинника
 • економічного розвитку;
 • планування матеріальних, трудових і фінансових витрат, раціональне використання всіх видів ресурсів;
 • визначення внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на економічні результати виробництва та реалізацію продукції, прибутковість, фінансовий стан та платоспроможність підприємства;
 • підвищення ефективності діяльності підприємства, враховуючи аналіз його фінансово-господарської діяльності, розроблення заходів щодо забезпечення режиму економії;
 • обґрунтування, який з обраних напрямів діяльності є рентабельний, який проект слід призупинити або зовсім закрити.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Економіка» іноземні студенти здобувають ступінь:

 • Бакалавр спеціальності Економіка;
 • Кваліфікація професійна – економіст;
 • Академічна кваліфікація – фахівець з економіки.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки;
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;
 • Застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;
 • Застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;
 • Аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин;
 • Прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси;
 • Виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;
 • Визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття;
 • Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ;
 • Аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності;
 • Використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки;
 • Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності;
 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кородом в Украиїну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Економіста;
 • Фахівця з фінансово-економічної безпеки;
 • Керівника підприємства;
 • Керівника підрозділів в комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі;
 • Керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державної і місцевої влади;
 • Бухгалтера;
 • Фінансового експерта;
 • Фінансового аналітика;
 • Аудитора;
 • Фахівеця з корпоративного управління;
 • Фахівеця з управління активами.

Після закінчення навчання за кордом в Україні фахівець може працювати  у діяльності, пов’язаної з:

 • Економічними розрахунками й прогнозуванням;
 • Проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • Оцінюванням кредитоспроможності та надійності юридичних чи фізичних осіб;
 • Організацією оплати й стимулювання праці;
 • Фінансовою діяльністю: фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, контроль і регулювання портфеля активів;
 • Дослідженням й аналізом ринків;
 • Збутом й організацією продажів;
 • Матеріально-технічним забезпеченням підприємства і його підрозділів;
 • Консультаціями з питань комерційної діяльності й управління;
 • Керуванням підприємствами;
 • Державним управлінням.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Мови навчання

Російська
Англійська

Вартість навчання від

2100$
2100$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved